Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde afwijkingen, zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopsovereenkomsten en overeenkomsten die betrekking hebben op door ons te presteren diensten. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden. Enkel bestellingen die, ofwel door een gemachtigde van de verkoper schriftelijk bevestigd werden, ofwel gevolgd werden door een factuur, worden als geldige en voor uitvoering vatbare bestellingen beschouwd. De algemene aankoopvoorwaarden van de koper gelden slechts voor zover de verkoper daar zijn uitdrukkelijke toestemming voor gegeven heeft. Het aanvaarden van bestelbons doet aan deze regel geen afbreuk.

2. OFFERTES

Onze offertes zijn niet bindend.

3. PRIJZEN

Al onze prijzen, hoe dan ook vermeld, kunnen zonder voorafgaandelijk bericht aangepast worden in geval van schommeling in een of meerdere componenten van onze kostprijs. Iedere prijsopgave geldt voor leveringen in onze magazijnen, waarbij onze prestaties beperkt blijven tot het individualiseren van de koopwaar.

4. LEVERINGSTERMIJNEN

De door onze firma opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend, en doen dus geen recht op schadevergoeding ontstaan.

5. LEVERING

De levering en aanvaarding geschieden in ons magazijn zodra de koopwaar geïndividualiseerd is. De geïndividualiseerde koopwaar blijft in onze magazijnen, wordt behandeld, verzonden, vervoerd of opgeslagen op risico en kosten van de koper. De door de koper niet opgehaalde koopwaar wordt aan zijn of het door hem opgegeven adres verzonden. De verkoper heeft de vrije keuze i.v.m. het vervoermiddel en -weg. De koper aanvaardt zonder enig voorbehoud dat alle handelingen die hiermede verband houden, gelden als zijnde in zijn opdracht en op zijn kosten gesteld. De verzekering van de risico’s hieruit voortvloeiend, zal enkel op aangetekend schriftelijk verzoek en op kosten van de koper afgesloten worden. Franco - of C.I.F.-leveringen doen op generlei wijze afbreuk aan voorgaande bepalingen, en impliceren enkel dat de verkoper de hierbij ten laste van de leverancier voorziene kosten draagt. In geval van verzending van het goed, dient de koper tijdig het punt op de openbare weg aan te duiden, waar in wettelijk geoorloofde omstandigheden door zijn zorgen zal gelost worden. De koper zal instaan voor alle gevolgen van zijn verzuim, onnauwkeurigheden of laattijdigheid in dit opzicht. De verkoper is niet verplicht tot tussenkomst bij mogelijke betwistingen omtrent de prestaties van derden.

6. WAARBORG EN KLACHTEN

De deugdelijkheid van de geleverde producten wordt gegarandeerd. Eventuele gebreken geven uitsluitend recht op franco en gratis vervanging der niet deugdelijk gebleken stukken, indien tijdig wordt gereclameerd. Indien aan verkoper opgedragen producten na aflevering poreus blijkt te zijn, kan hij op geen enkele wijze door koper aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen hiervan. Direkt bij constatering van poreusiteit of fouten gedurende de bewerking, de bewerking stopzetten en verkoper verwittigen. Wel is verkoper bereid het bedoelde poreus-product gratis en franco te remplaceren, nadat koper het onbruikbare product alsmede het afkomende draaisel aan hem zal hebben geretourneerd. Klachten, betreffende gewichten, aantallen, maatafwijkingen of rekeningen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer aangetekend schriftelijk ingediend, binnen 8 dagen na aankomst der goederen of rekeningen, en nadien niet meer. Klachten betreffende kwaliteit moeten onmiddelijk na het constateren der gebreken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst der goederen, aangetekend schriftelijk worden ingediend. Zij kunnen nadien niet meer worden ontvangen. Klachten schorten de betalingsverplichting (en) van de koper niet op. Schade door afkeuring erkent verkoper alleen, indien dit in zijn aanbieding of orderbevestiging is vermeld, tenzij met koper uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, zodra deze de fabriek hebben verlaten. De aansprakelijkheid van verkoper strekt zich in geen geval verder uit dan tot nakoming van bovengenoemde waarborg verplichtingen. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige andere door koper geleden schade.

7. BETALINGEN - EIGENDOMSVOORBEHOUD - ONTBINDING

De verkoper houdt zich het recht voor de goederen te factureren volgens de gedane leveringen. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd, met een conventionele intrest van 1% per maand alsmede met een forfaitaire verhoging van 15%. Daarenboven en tot aan de integrale betaling, blijft de eigendomsoverdracht opgeschort. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag, wordt het bedrag van alle nog openstaande facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. De verkoper heeft het recht alle leveringen te stoppen en alle bestaande en niet uitgevoerde bestellingen te annuleren. Bij ontbinding van de overeenkomst is een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de factuurwaarde verschuldigd door de in gebreke blijvende partij. De aanvaarding van wissels of enige andere betalingsmodaliteit gebeurt zonder novatie.

 8. GESCHILLEN

Iedere betwisting die met de koper zou kunnen ontstaan, valt onder de uitsluitende bevoegdheden van de Rechtbanken van Brussel.

 

Mouton™ trademark van Hemimex ingeschreven bij het HR te Brussel 597704. Wij leveren volgens de in deze brochure opgenomen EN en Din normen of overeenkomstig normen zoals o.a.: NFA, ASTM en BS. Alle in deze brochure opgenomen gegevens, maten en gewichten zijn theoretisch er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.